Zoznam zmien

Tento príspevok sa bude znovu objavovať na začiatku úvodnej stránky v prípade, že budem informovať o nových zmenách. Tiež bude tento príspevok odkazovať na aktuálnu testovaciu verziu NVDA ak, v prípade že od vydania posledného snapshotu bude v SVN niečo nové zaujímavé na testovanie.

Teraz už nasleduje zoznam zmien od najnovších po staršie. Kompletný zoznam zmien od vydania NVDA 0.5 je spísaný v v tomto textovom súbore.

* podpora pre ARIA posuvníky pre nový virtual buffer
* navigácia po tabuľkách (t a shift+t ) pre nový virtual buffer
* Opravy pre sapi4 serotek driver: nespôsobuje zamrznutie pri štarte, neprerušuje sa počas plinulého čítania, s niektorými hlasovými výstupmi konečne nečíta nejaké náhodné znaky pri písaní, funguje zmena výšky
* espeak 1.35
* konečne sa implicitne pre gecko 1.9 aplikácie používa nový inprocess virtual buffer. načítanie stránok je takmer okamžité.
* v prípade, že je NVDA spustený zo zdrojového kódu, je treba stiahnúť externé závislosti (espeak, input libraries, virtual buffer backend….) – tieto nie sú viacej v SVN.
* opravený problém s oznamovaním rolí v ponuke štart
* Pri kopírovaní textu s cursorManagera sa použije správne windows riadkovanie \r\n
* zoznam odkazov NVDA+F7 pre nový virtual buffer
* možnosť definovať interpunkčné znaky ako klávesové skratky NVDA
* podpora pre upozornenia v mozilla firefox
* pípanie pri aktualizácii priebehu nereaguje viac na neviditeľné objekty priebehu a pre priebehy v iných ako aktívnom okne
* opravené kopírovanie do schránky. Pred tým skopírovaný text nebolo možné prilepiť do všetkých typov okien (napr. richedit)
* v novom virtual buffery vždy pri vstupe do nového prvku správne nastaví navigačný objekt
* prepracované užívateľské rozhranie: Odstránené hlavné okno s dokumentom NVDA ako začať. Namiesto toho je použíté menu na systémovej lište, do ktorého je možné sa dostať stlačením klávesovej kombinácie NVDA+n. Tiež odstránené skrattkové klávesy pre položky z menu možnosti. Ostatné dialógy nie sú viacej podradené hlavnému oknu. Preusporiadané položky v menu. Prepracovaný kód pre všekty dialógy nastavení.
* skutočná podpora pre varianty hlasového výstupu Espeak. Nie sú viac čísla od 0 po 14 ale názvy.
* nový virtual buffer oznamuje úroveň nadpisov. Oznamuje tiež vstup a odchod z viacriadkových editačných polí a správne oznamuje ak editačné pole zaberá viacej riadkov. Neoznamuje odrážka pre každú položku zoznamu, namiesto toho je NVDA schopný správne prečítať znak odrážky (0x2022)
* skripty nového virtual bufferu sú ošetrené proti prípadným pokusom o použitie v čase keď virtual buffer ešte nie je nahratý
* dialóg hľadať pre cursorManager a nový virtual buffer: neberie do úvahy veľkosť písma
* nový gecko_ia2 virtual buffer: zruší plinulé čítanie ak je detekovaná zmena fokusu, správne oznamuje vstup a odchod z citácií
* pohyb po odstavcoch pre cursorManager. Funguje samozrejme aj v geckoIA2 virtual buffery
* možnosť použiť starého virtual bufferu pre internet explorer a nového pre mozilla gecko 1.9 produkty
* pokus pre ďalšie zlepšenie podpory udalostí MSAA a oznamovanie stavov
* nový spôsob detekcie mazania položiek (napr. v outlook express)
* Narábanie s výberom a pozíciou kurzora je abstrahované z nového virtuálneho bufferu. Je možné to použiť aj v iných prípadoch, keď ovládací prvok neobsahuje systémový kurzor, môže mať fokus a obsahuje text (napr. msn messengery).
* opravená chyba pri ukončení NVDA v prípade, že je otvorená nejaká java aplikácia
* Súbor čítaj ma v thaičine od Amorn Kiattikhunrat
* vylepšená navigácia v dialógových oknách firefox 3 a thunderbird 3. Nie sú viac oznamované prázdne zoskupenia. pozícia objektov je správne oznamovaná. A tiež hodnotý niektorých prvkov nie sú čítané 2 krát.
* na niektorých systémoch NVDA neoznamoval zmenu tvaru kurzora myši
* oprava: niektoré zmeny stavov napr. prepínanie zaškrtávacích políčok neboli vždy korektne oznamované
* pokus o opravu v MS word keď NVDA nedokáže získať DOM

* množstvo iaccessible udalostí o zmene stavu a zmene fokusu zachytených za dobu 100 ms považuje za jednu takúto udalosť. Opravuje napr. lock v total commandery pri prenose súboru na alebo z FTP. Podobné problémy majú aj audacity aj ms outlook, s tým sa zatiaľ ale nedá nič robiť.
* správne detekuje stavový riadok vo foobar 2000 0.9.5 a media player classic
* problém s ukončovaním aplikácií java
* odstránená chyba pri pokuse o získanie ascii hodnoty znaku, keď prehliadací kurzor neukazuje na znak.
* chorvátsky preklad (od Mario Percinic and Hrvoje Katic)
* pri načítaní stránok do nového vb zatiaľ NVDA preskakuje prvky flash a iné vnorené objekty.
* oznamovanie zoznamov pre vb
* virtual buffer podporuje vnorené rámce
* NVDA sa viacej nepokúša nahrať rozpísanú správu z thunderbird 3 do virtuálneho bufferu
* nie sú vyslovované prázdne riadky počas plinulého čítania
* nový virtual buffer je schopný zvládnúť situáciu, ak je práve načítaná stránka kradšia ako bola predchádzajúca
* page up a page down posúvajú v novom virtuálnom buffery o počet riadkov nastavený v konfigurácii
* NVDA nepadá v prípade, že je naštartovaný počas editácie správy v thunderbird
* pri plinulom čítaní vo virtual buffery nie sú oznamované všetky stavy.
* opravená chyba v MS worde. Plinulé čítanie a oznamovanie znaku po stlačení backspace nefungovalo (stále na niektorých systémoch ms word nefunguje korektne).
* ignoruje sa popis položiek menu, ak je zhodný s názvom
* spôsob získavania rolí a stavov objektov bol prepracovaný, aby ho bolo možné viužiť vo virtuálnom buffery.
* pridané niektoré skripty na rýchlu navigáciu v novom virtual buffery: predchádzajúci/nasledujúci nadpis, navštívený, nenavštívený odkaz, odkaz (bez ohľadu na stav), predchádzajúci a nasledujúci prvok formulára.
* vyhľadávanie položiek vo virtuálnom buffery je prepracované
* nový spôsob spracúvania konca riadkov vo virtuálnom buffery. Tento krát je to dúfajme presnejšie, pretože sa to deje priamo v storage
* ak je pri načítaní dokumentu do nového virtuálneho bufferu zapnutý režim prepúšťania, tak sa automaticky vypne
* v novom virtuálnom buffery nemusíme viacej odpočítavať jednotku od unikátnych idov objektov web obsahu. Je treba použiť firefox alebo thunderbird z 6. januára (slovenský a český)
* XML získaný z virtual library má správne konvertované znaky < > a “ na XML entity (< > ")
* začiatok implementácie chybových kódov pre funkcie nového virtuálneho bufferu
* lepšie porovnávanie iaccessible objektov
* kurzor neprejde na koniec správy v outlook expresse alebo windows mail.
* pri ukončení sa odstraňujú hooky charhook. Možno windows bude schopný uvoľniť súbor charhook.dll.
* nový adobe virtual buffer podporuje zmenu hodnoty dôsledkom čoho je obsah znovu načítaný po prechode na ďalšiu stranu vv acrobat readery.
* Počiatočná podpora pre acrobat reader pre nový virtual buffer.
* opravený výber dokonca dokumentu v novom virtuálnom buffery
* NVDA+F1 stlačené 2 krát rýchlo za sebou kopíruje info o objekte do schránky
* NVDA+Numpad5 – správne hláskuje a kopíruje v editačných poliach a virtuálnom buffery.
* nový virtual buffer. Dokáže spolupracovať s aplikáciami založenými na gecko iaccessible a iaccessible2. Dokáže oznamovať text, nadpisy, tlačidlá, grafiku, prepínače, začiarkavacie políčka, navštívené a nenavštívené odkazy. podporuje plinulé čítanie. Oznamuje začiatok a koniec nahrávania dokumentu, reaguje na zmeny fokusu, je možné prejsť na začiatok/koniec dokumentu, zalamuje riadky podľa konfigurácii, podporuje oznamovanie aktuálneho riadka, fungujú štandardné klávesy na výber a kopírovanie textu do schránky. Vo firefox 3 je systémový fokus správne nastavený na položku, ktorá je aktuálna prehliadaná vo virtuálnom buffery. Stlačenie enter alebo medzerníka aktivuje aktuálne prehliadanú položku alebo prepína režim prepustenia ak sa jedná o editačné pole, zoznamový rámik alebo iný objekt, ktorý si to vyžaduje.
* Shift+NVDA+šípka hore – prečítaj výber. Celkovo prepracované zisťovanie začiatku a konca výberu.
* upravy pre iaccessible a iaccessible2 stavy
* užívateľské slovníky (pôvodný patch od Aleksey Sadovoy): Máme 3 typi slovníka: predvolený, špecifický pre aktuálny hlas a dočasný. Všetky 3 slovníky je možné editovať z menu NVDA \ užívateľské slovníky. Ako vzor a nahradiť s sa používajú regulárne výrazy. Každá položka slovníka môže mať komentár.
* Thaiský preklad od Amorn Kiattikhunrat
* opravy pre inštalátor: inštalátor korektne spúšťa dočasnú kópiu NVDA, pri odinštalovaní žiada reštart ak nie je možné odstrániť niektoré súbory… Patch od Michel Such, ktorý pridáva lokalizované názvy odkazov v ponuke štart.
* -r –replace parameter, ktorý je možné predať z príkazového riadka. Toto ukončí práve spustenú inštanciu NVDA a spustí NVDA nanovo.
* japonský preklad od Katsutoshi Tsuji
* espeak začína predvolene hovoriť rýchlosťou 40%
* čítať interpunkciu je predvolene vypnuté
* problém s národnými znakmi v niektorých oknách miranda-im
* nový system logovania. debug.log a std_err.log sa viac nepoužívajú. Namiesto toho je súbor nvda.log. V dialógu všeobecné nastavenia je možné nastaviť úroveň logovania.
* plinulé čítanie je upravené, aby CTRL na pozastavenie a shift na obnovenie reči fungovalo aj v dlhších dokumentoch
* CTRL+NVDA+F1 prečíta názov aktuálnej aplikácie a načítaného aplikačného modulu (Aleksey Sadovoy)
* automatické oznamovanie zmeny rozloženia klávesnice (pôvodný patch od Aleksey Sadovoy)
* aplikačný modul pre skype, ktorý zamedzuje viacnásobnému čítaniu mien v zozname kontaktov.
* Aleksey Sadovoy: numpad2 – oznám aktuálny znak pri dvojnásobnom stlačení prečíta ascii hodnotu a tiež túto hodnotu skonvertovanú do 16-tkovej číselnej sústavy.
* Pri prvom spustení začne espeak hovoriť v angličtine ak neexistuje hlas totožný s aktuálne použitým prekladom NVDA.
* ukrajinský preklad od Aleksey Sadovoy
* NVDA+F12 – čas a dátum funguje tak, že po prvom stlačení prečíta čas a po druhom dátum.
* ďalší patch od Aleksey Sadovoy: prináša rôzne akcie po viac násobnom stlačení jednotlivých klávesových skratiek. Implemetované je to pre NVDA+šípka hore – prečítaj aktuálny riadok. Stlačte 2 X rýchlo za sebou pre hláskovanie. NVDA+Numpad5 – 3 X pre okopírovanie do schránky. NVDA+Tab – oznám fokus. NVDA+end – stavový riadok. Numpad5 – Prečítaj aktuálne slovo a Numpad8 – aktuálny riadok.
* patch od Aleksey Sadovoy, ktorý opravuje skript navigatorObject_where (ctrl+shift+nvda+numpad5), a pridáva hláskovanie textu, tiež alternatívne detekovanie aktuálnej aplikácie (nezávisí viac od WMI).

Příspěvek byl publikován v rubrice novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

7 komentářů u Zoznam zmien

 1. likvid napsal:

  super moc super

 2. likvid napsal:

  paradni :o)

 3. standapl napsal:

  Díky za výborný a vyčerpávající popis novinek.

 4. pvagner napsal:

  chlapi, sledujete toto niekto cez RSS?
  keď to upravím, prejaví sa to?
  nemal by som za každým posielať aj nový komentár, keď pridám nové info?
  príp dajte nejaké iné návrhy ako to vylepšiť, ak nejaké máte.

 5. Juraj Tomko napsal:

  Len mám problém s čítaním a úpravou textových dokumentov. Mám software open of fice org ako mám postupovať s nvdou ak sa to dá nejako upraviť?

 6. likvid napsal:

  hezke moc hezke :o)
  jdu testovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *