Seznam klávesových zkratek NVDA

NVDA 2018.3.1 Přehled klávesových zkratek

NVDA 2018.3.1 Přehled klávesových zkratek


Začínáme s NVDA

Dotyková gesta NVDA

Dotykové režimy

Mezi dotykovými režimy se přepíná trojitým klepnutím.

Základní klávesové zkratky

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Dotyk Popis
Zastavení řeči Ctrl Ctrl Klepnutí dvěma prsty Okamžitě zastaví řeč
Pozastavení řeči Shift Shift Žádný Okamžitě pozastaví řeč. Po opětovném stisku klávesy bude řeč pokračovat od místa, na němž byla pozastavena (pokud to Vámi používaný hlasový výstup podporuje).
Nabídka NVDA NVDA+n NVDA+n Dvojité klepnutí dvěma prsty Zobrazí nabídku, ve které najdete položky pro nastavení, nástroje, nápovědu a další funkce programu NVDA.
Režim řeči NVDA+s NVDA+s Žádný Přepíná režim řeči mezi mluvení, pípání a vypnuto. Při vypnuté řeči je NVDA zticha, při pípání jsou hlášení nahrazena pípnutím a režim mluvení zajišťuje normální hlasovou odezvu.
Výukový režim NVDA+1 NVDA+1 Žádný Tento příkaz zapíná a vypíná výukový režim. V tomto režimu NVDA oznámí název jakékoli stisknuté klávesy. V případě stisku kombinace kláves, která představuje jakýkoli příkaz programu NVDA, budou postupně přečteny názvy jednotlivých kláves a potom NVDA oznámí, o jaký příkaz se jedná.
Ukončení NVDA NVDA+q NVDA+q Žádný Zde jsou dvě možnosti nastavení. Buď při stisku klávesy NVDA+q zazní znělka a program je ukončen, nebo se zobrazí dotaz, zda chceme NVDA ukončit. V obecném nastavení programu NVDA lze potvrzovací dialog před ukončením zapnout nebo vypnout.
Propuštění následující klávesy NVDA+F2 NVDA+F2 Žádný Další stisknutá klávesa nebude interpretována programem NVDA, ale bude předána ke zpracování ve Windows.
Režim spánku NVDA+Shift+s NVDA+Shift+z Žádný Režim spánku deaktivuje všechny klávesové zkratky a hlasový i braillský výstup v aktuálně spuštěné aplikaci. Toto je užitečné např. v samoozvučujících aplikacích, které sami poskytují některý z těchto výstupů. Opětovným stiskem klávesové zkratky režim spánku deaktivujete.

Ohlašování systémových informací

Název Klávesová zkratka Popis
Datum a čas NVDA+F12 Oznámí aktuální čas. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, bude ohlášeno aktuální datum.
Stav baterie NVDA+Shift+b Oznámí informace o stavu napájení. Buď oznámí stav nabití baterie v procentech, nebo oznámí napájení zapnuto. Je-li odpojeno napájení zesítě, potom kromě stavu baterie oznámí i zbývající čas provozu.
Přečti text ve schránce NVDA+c Pokud je ve schránce windows nějaký text, NVDA jej přečte. Neobsahuje-li schránka žádný text, NVDA to oznámí.

Pohyb s NVDA

Pohyb pomocí zaměření fokusu

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Přečti fokus NVDA+Tab NVDA+Tab ohlásí aktuálně zaměřený objekt, resp objekt, na kterém se nachází fokus. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, informace bude vyhláskována.
Přečti titulek NVDA+t NVDA+t Přečte titulek aktuálního aplikačního okna nebo okna v popředí. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, titulek bude vyhláskován a trojitý stisk ho zkopíruje do schránky.
Přečti aktivní okno NVDA+b NVDA+b Přečte obsah aktuálního okna v popředí. To může být užitečné např. při opětovném čtení informací v dialogových oknech.
Přečti stavový řádek NVDA+End NVDA+Shift+End Přečte obsah stavového řádku aktuální aplikace, je-li dostupný. Tímto příkazem se ze stavového řádku stane prohlížený objekt.

Pohyb pomocí textového kurzoru

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop popis
Plynulé čtení NVDA+šipka dolů NVDA+a V editačních polích a dokumentech přečte text od polohy textového kurzoru do konce, přičemž se textový kurzor plynule posouvá po řádcích.
Přečti aktuální řádek NVDA+šipka nahoru NVDA+l V editačních polích a dokumentech přečte aktuální řádek pod textovým kurzorem. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, řádek bude vyhláskován.
Přečti aktuální výběr NVDA+Shift+šipka nahoru NVDA+Shift+s V editačních polích a dokumentech přečte označený text. Jestliže není označeno nic, NVDA to ohlásí.

Při pohybu v tabulkách jsou dostupné následující klávesové příkazy:

Název Klávesová zkratka Popis
Předchozí sloupec Ctrl+Alt+levá šipka Přejde na předchozí sloupec na aktuálním řádku.
Následující sloupec Ctrl+Alt+pravá šipka Přejde na následující sloupec na aktuálním řádku.
Předchozí řádek Ctrl+Alt+šipka nahoru Přejde na předchozí řádek v aktuálním sloupci.
Následující řádek Ctrl+Alt+šipka dolů Přejde na následující řádek v aktuálním sloupci.

Objektová navigace

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Dotyk Popis
aktuální prohlížený objekt NVDA+numerická 5 NVDA+Shift+o Žádný Ohlásí aktuální prohlížený objekt. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, objekt bude vyhláskován a trojitý stisk ho zkopíruje do schránky.
Nadřazený objekt NVDA+numerická 8 NVDA+Shift+šipka nahoru Švihnutí nahoru Přejde o úroveň výš na nadřazený objekt právě prohlíženého objektu.
Předchozí objekt NVDA+numerická 4 NVDA+Shift+levá šipka Švihnutí vlevo Přejde na předchozí objekt od právě prohlíženého objektu.
Následující objekt NVDA+numerická 6 NVDA+Shift+pravá šipka Švihnutí vpravo Přejde na následující objekt od právě prohlíženého objektu.
Podřazený objekt NVDA+numerická 2 NVDA+Shift+šipka dolů Švihnutí dolů Přejde o úroveň níž na podřazený objekt právě prohlíženého objektu.
Prohlížený objekt na fokus NVDA+numerické mínus NVDA+Backspace Žádný Prohlíženým objektem se stane zaměřený objekt, neboli objekt, který má fokus a je-li zobrazen textový kurzor, pak na jeho pozici bude přemístěn i čtecí kurzor.
Předvolená akce NVDA+numerický Enter NVDA+Enter Dvojité klepnutí Provede výchozí akci právě prohlíženého objektu (např. je-li prohlíženým objektem tlačítko, tento příkaz simuluje stisk klávesy enter, či dvojklik)
Fokus nebo textový kurzor na pozici čtecího kurzoru NVDA+Shift+numerické mínus NVDA+Shift+Backspace Žádný Stiskne-li se jednou, nastaví fokus na prohlížený objekt, stiskne-li se dvakrát rychle za sebou, přesune textový kurzor na pozici čtecího kurzoru.
Poloha prohlíženého objektu NVDA+numerická desetinná čárka NVDA+Delete Žádný Ohlásí velikost a pozici prohlíženého objektu.

Prohlížení textu v aktuálním objektu

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Dotyk Popis
Horní řádek Shift+numerická 7 NVDA+Ctrl+Home Žádný Přesune čtecí kurzor na horní řádek právě prohlíženého objektu.
Předchozí řádek numerická 7 NVDA+šipka nahoru Švihnutí nahoru Přesune čtecí kurzor na předchozí řádek právě prohlíženého objektu.
Aktuální řádek numerická 8 NVDA+Shift+tečka Žádný Přečte aktuální řádek, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, řádek bude vyhláskován a trojitý stisk ho vyhláskuje pomocí hláskovací tabulky.
Následující řádek numerická 9 NVDA+šipka dolů Švihnutí dolů Přesune čtecí kurzor na následující řádek právě prohlíženého objektu.
Spodní řádek Shift+numerická 9 NVDA+Ctrl+End Žádný Přesune čtecí kurzor na spodní řádek právě prohlíženého objektu.
Předchozí slovo numerická 4 NVDA+Ctrl+levá šipka Švihnutí dvěma prsty vlevo Přesune čtecí kurzor na předchozí slovo právě prohlíženého objektu.
Aktuální slovo numerická 5 NVDA+Ctrl+ tečka Žádný Přečte aktuální slovo, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, slovo bude vyhláskováno a trojitý stisk ho vyhláskuje pomocí hláskovací tabulky.
Následující slovo numerická 6 NVDA+Ctrl+pravá šipka Švihnutí dvěma prsty vpravo Přesune čtecí kurzor na následující slovo právě prohlíženého objektu.
Začátek řádku Shift+numerická 1 NVDA+Home Žádný Přesune čtecí kurzor na začátek aktuálního řádku v rámci prohlíženého objektu.
Předchozí znak numerická 1 NVDA+levá šipka Švihnutí vlevo Přesune čtecí kurzor na předchozí znak právě prohlíženého objektu.
Aktuální znak numerická 2 NVDA+tečka Žádný Přečte aktuální znak, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor. Stiskne-li se dvakrát za sebou, bude znak ohlášen pomocí hláskovací tabulky a trojitý stisk ohlásí jeho ascii a hexadecimální hodnotu.
Následující znak numerická 3 NVDA+pravá šipka Švihnutí vpravo Přesune čtecí kurzor na následující znak právě prohlíženého objektu.
Konec řádku Shift+numerická 3 NVDA+End Žádný Přesune čtecí kurzor na konec aktuálního řádku v rámci prohlíženého objektu.
Plynulé čtení čtecím kurzorem numerické plus NVDA+Shift+a Švihnutí třemi prsty dolů Přečte text od pozice čtecího kurzoru do konce, přičemž se čtecí kurzor plynule posouvá po řádcích.
nastav značku na pozici čtecího kurzoru NVDA+F9 NVDA+F9 Žádný Umístí značku na aktuální pozici čtecího kurzoru označující začátek úseku textu ke zkopírování.
Kopírování čtecím kurzorem NVDA+F10 NVDA+F10 Žádný Převezme text nacházející se mezi dříve umístěnou značkou a aktuální pozicí čtecího kurzoru včetně znaku na aktuální pozici a takto získaný úsek textu zkopíruje do schránky.
přečti formátování textu NVDA+f NVDA+f Žádný Ohlásí formátování textu na pozici čtecího kurzoru.

Plošné prohlížení

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesovázkratka pro laptop Dotyk Popis
Přepnout do plošného prohlížení NVDA+numerická 7 NVDA+PageUp Švihnutí dvěma prsty nahoru Přepne se do plošného prohlížení na pozici, kde se nachází právě prohlížený objekt. Takto můžete začít prohlížet obsah obrazovky či dokumentu (jste-li zrovna uvnitř nějakého) pomocí příkazů pro prohlížení textu.
Přepnout na objektovou navigaci NVDA+numerická 1 NVDA+PageDown Švihnutí dvěma prsty dolů Zapne objektovou navigaci na pozici čtecího kurzoru v režimu plošného prohlížení. Je vyhledán objekt, jehož text právě čtete v režimu plošného prohlížení a čtecí kurzor je umístěn do tohoto objektu, aby bylo možno daný objekt prohlížet a pohybovat se po dalších objektech.

Navigace pomocí myši

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Levý klik numerické lomeno NVDA+[ Klikne levým tlačítkem myši. Dvojkliku lze docílit dvojitým stiskem této klávesové zkratky.
Uzamknout levé tlačítko myši Shift+numerické lomeno NVDA+Ctrl+[ Stiskne a uzamkne nebo opětovným stiskem uvolní levé tlačítko myši. Objekt přetáhnete tak, že stiskem této kombinace uzamknete (stisknete a podržíte) levé tlačítko myši, pak buď pohnete přímo myší, nebo použijete příkaz pro přesun ukazatele myši.
Pravý klik numerická hvězdička NVDA+] Klikne pravým tlačítkem myši.
Uzamknout pravé tlačítko myši Shift+numerická hvězdička NVDA+Ctrl+] Stiskne a uzamkne nebo opětovným stiskem uvolní pravé tlačítko myši. Objekt přetáhnete tak, že stiskem této kombinace uzamknete (stisknete a podržíte) pravé tlačítko myši, pak buď pohnete přímo myší, nebo použijete příkaz pro přesun ukazatele myši.
Myš na prohlížený objekt NVDA+numerické lomeno NVDA+Shift+m Přesune kurzor myši na prohlížený objekt na pozici čtecího kurzoru.
Prohlížený objekt na myš NVDA+numerická hvězdička NVDA+Shift+n Prohlíženým objektem se stane objekt pod kurzorem myši.

Režim prohlížení

Název Klávesová zkratka Popis
Přepínání formulářového režimu a režimu prohlížení NVDA+Mezerník Přepíná mezi formulářovým režimem a režimem prohlížení
Ukončení formulářového režimu Escape Přepíná do režimu prohlížení, jestliže byl předtím formulářový režim automaticky aktivován
Obnovit obsah dokumentu v režimu prohlížení NVDA+F5 Obnoví obsah aktuálního dokumentu (užitečné, jestliže např. část dokumentu nebyla správně načtena)
Hledat NVDA+Ctrl+F Zobrazí dialog, ve kterém můžete zadat text pro vyhledávání v aktuálním dokumentu
Najít další NVDA+F3 Najde další výskyt textu, který byl předtím zadán při vyvolání dialogu hledat
Najít předchozí NVDA+Shift+F3 Najde předchozí výskyt textu, který byl předtím zadán při vyvolání dialogu hledat
dlouhý popis NVDA+d Otevře nové okno s dlouhým popisem pro prohlížený prvek, je-li k dispozici.

Příkazy rychlé navigace

Pomocí následujících příkazů se můžete posunovat na následující prvek v dokumentu, v opačném směru se můžete pohybovat kombinací příkazů s klávesou Shift.

 • H: Nadpis
 • L: Seznam
 • I: Položka seznamu
 • T: Tabulka
 • K: Odkaz
 • N: Text, jenž není odkaz
 • F: Prvek formuláře
 • U: Nenavštívený odkaz
 • V: Navštívený odkaz
 • E: Editační pole
 • B: Tlačítko
 • X: Zaškrtávací políčko
 • C: Rozbalovací políčko
 • R: Přepínač
 • Q: Citace
 • S: Oddělovač
 • M: Rámec
 • G: Grafika
 • D: Oblast
 • O: Vnořený objekt
 • Klávesy + až ž, čili 1 až 6: Nadpis v příslušné úrovni.

Pro pohyb na začátek či konec seznamu více prvků, např. seznamu nebo tabulky:

Název Klávesová zkratka Popis
Začátek seznamu prvků shift+čárka Přesune se na začátek seznamu prvků (seznam, tabulka atd.) kde je umístěn čtecí kurzor
Konec seznamu prvků čárka Přesune se za seznam prvků (seznam, tabulka atd.) kde je umístěn čtecí kurzor

Seznam prvků

Název Klávesová zkratka Popis
Seznam prvků dokumentu NVDA+F7 Zobrazí dialog se seznamem všech odkazů, nadpisů, či oblastí nacházejících se v aktuálním dokumentu

Vnořené objekty

Název Klávesová zkratka Popis
Přejít do nadřazeného dokumentu NVDA+Ctrl+Mezerník Přemístí fokus z aktuálního vnořeného objektu do nadřazeného dokumentu, který tento objekt obsahuje

Příkazy NVDA specifické pro aplikace

Microsoft Excel

Název Klávesová zkratka Popis
Nastavení záhlaví sloupců NVDA+shift+c Jedním stisknutím informuje NVDA, že toto je řádek, který obsahuje záhlaví sloupců, která se mají oznamovat automaticky při pohybu mezi sloupci pod tímto řádkem. Dvojitým stiskem se nastavení zruší.
Nastavení záhlaví řádků NVDA+shift+r Jedním stisknutím informuje NVDA, že toto je sloupec, který obsahuje záhlaví řádků, která se mají oznamovat automaticky při pohybu mezi řádky za tímto sloupcem. Dvojitým stiskem se nastavení zruší.

foobar2000

Název Klávesová zkratka Popis
Zbývající čas ctrl+shift+r Oznámí zbývající čas stopy, která se právě přehrává.

Miranda IM

Název Klávesová zkratka Popis
Poslední zpráva NVDA+ctrl+1-4 Přečte jednu z posledních zpráv podle toho, které číslo stisknete; např. NVDA+control+2 přečte předposlední zprávu.

Poedit

Název Klávesová zkratka Popis
Okno komentářů ctrl+shift+c Přečte komentáře v okně komentářů.
Okno automatických komentářů ctrl+shift+a Přečte komentáře v okně automatických komentářů.

Nastavení NVDA

Nabídka možnosti

Nastavení hlasu (NVDA+Ctrl+V)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Úroveň interpunkce NVDA+P NVDA+P Tato volba umožňuje zvolit si úroveň vyslovování interpunkčních a dalších speciálních znaků.

Kruh nastavení hlasového výstupu

Název Klávesová zkratka pro desktop + Klávesová zkratka pro laptop Popis
následující hlasový parametr NVDA+Ctrl+šipka vpravo NVDA+Shift+Ctrl+šipka vpravo Přesune se na následující parametr v kruhu nastavení hlasového výstupu a oznámí jej. Z posledního parametru se NVDA automaticky přesune na první hlasový parametr.
předchozí hlasový parametr NVDA+Ctrl+šipka vlevo NVDA+Shift+Ctrl+šipka vlevo Přesune se na předchozí parametr v kruhu nastavení hlasového výstupu a oznámí jej. Z prvního parametru se NVDA automaticky přesune na poslední hlasový parametr.
Zvýšit hodnotu hlasového parametru NVDA+Ctrl+šipka nahoru NVDA+Shift+Ctrl+šipka nahoru Zvyšuje hodnotu aktuálně zvoleného parametru v kruhu nastavení hlasového výstupu. např. zrychlí tempo, vybere následující hlas, zesílí hlasitost
Snížit hodnotu hlasového parametru NVDA+Ctrl+šipka dolů NVDA+Shift+Ctrl+šipka dolů snižuje hodnotu aktuálně zvoleného parametru v kruhu nastavení hlasového výstupu. např. zpomalí tempo, vybere předchozí hlas, zeslabí hlasitost

Braillské nastavení

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Propojit braillský kurzor s NVDA+Ctrl+T NVDA+Ctrl+T Zde je možné nastavit, zda se má zobrazování na braillském řádku řídit systémovým fokusem či čtecím kurzorem.

Nastavení klávesnice (NVDA+Ctrl+K)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Hlásit psané znaky NVDA+2 NVDA+2 Zapíná a vypíná ohlašování všech psaných znaků.
Hlásit psaná slova NVDA+3 NVDA+3 Zapíná a vypíná ohlašování všech psaných slov.
Hlásit příkazové klávesy NVDA+4 NVDA+4 Zapíná a vypíná ohlašování všech kláves, jež nevkládají znaky. Týká se to i všech vámi stisknutých kombinací kláves jako např. Ctrl+C, Ctrl+V, Alt+Tab, atd.

Nastavení myši (NVDA+Ctrl+M)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Oznamovat text pod kurzorem myši NVDA+M NVDA+M Je-li tato volba zapnutá, NVDA bude oznamovat text, který se aktuálně nachází pod kurzorem myši. Takto můžete najít položky na obrazovce za pomoci myši a nemusíte použít objektovou navigaci.

Nastavení čtecího kurzoru

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Sledovat systémový fokus NVDA+7 NVDA+7 Jestliže je tato volba zapnutá, čtecí kurzor se bude pohybovat spolu se systémovým fokusem, takže bude vždy umístěn na stejném objektu, na kterém se fokus nachází.
Sledovat textový kurzor NVDA+6 NVDA+6 Jestliže je tato volba zapnutá, bude se čtecí kurzor pohybovat automaticky spolu s textovým kurzorem, takže bude vždy na stejné pozici, na které se textový kurzor nachází.

Prezentace objektů (NVDA+Ctrl+O)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Indikátor průběhu NVDA+U NVDA+u Indikátor průběhu je ovládací prvek, který vzhledem poněkud připomíná pravítko. Při průběhu déle trvajících akcí se postupně lišta zvýrazňuje nebo se též zobrazují procenta dané akce. Platí to např. pro načítání webových stránek, kontrolu pošty, kopírování souborů atd.
Hlásit dynamicky měněný obsah NVDA+5 NVDA+5 Přepíná automatické ohlašování obsahu některých objektů jako např. terminály či příchozí text v chatovacích programech.

Nastavení režimu prohlížení (NVDA+Ctrl+B)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Zachovat stejný vzhled jako na obrazovce NVDA+V NVDA+V Umožňuje nastavit zalamování obsahu dokumentu v režimu prohlížení. Pokud je tato volba zapnutá, všechny prvky budou zobrazeny tak, jak jsou rozmístěny na obrazovce. Pokud je tato volba vypnutá, odkazy a další prvky budou zobrazeny odděleně na samostatném řádku.

Uložení a znovunačtení nastavení

Název Klávesová zkratka pro desktop + Klávesová zkratka pro laptop Popis
Uložit nastavení NVDA+Ctrl+c NVDA+Ctrl+c Uloží aktuální nastavení NVDA tak, aby se při ukončení NVDA neztratila
Načíst uložené nastavení NVDA+Ctrl+r NVDA+Ctrl+r Načte naposledy uložené nastavení programu NVDANapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *