Seznam klávesových zkratek NVDA

NVDA 2011.1 Přehled klávesových zkratek

NVDA 2011.1 Přehled klávesových zkratek

Začínáme s NVDA

Základní klávesové zkratky

Název Klávesová zkratka Popis
Zastavení řeči Ctrl Okamžitě zastaví řeč
Pozastavení řeči Shift Okamžitě pozastaví řeč. Po opětovném stisku klávesy bude řeč pokračovat od místa, na němž byla pozastavena (pokud to Vámi používaný hlasový výstup podporuje).
Nabídka NVDA NVDA+n Zobrazí nabídku, ve které najdete položky pro nastavení, nástroje, nápovědu a další funkce programu NVDA.
Režim řeči NVDA+S Přepíná režim řeči mezi mluvení, pípání a vypnuto. Při vypnuté řeči je NVDA zticha, při pípání jsou hlášení nahrazena pípnutím a režim mluvení zajišťuje normální hlasovou odezvu.
Výukový režim NVDA+1 Tento příkaz zapíná a vypíná výukový režim. V tomto režimu NVDA oznámí název jakékoli stisknuté klávesy. V případě stisku kombinace kláves, která představuje jakýkoli příkaz programu NVDA, budou postupně přečteny názvy jednotlivých kláves a potom NVDA oznámí, o jaký příkaz se jedná.
Ukončení NVDA NVDA+q Zde jsou dvě možnosti nastavení. Buď při stisku klávesy NVDA+q zazní znělka a program je ukončen, nebo se zobrazí dotaz, zda chceme NVDA ukončit. V obecném nastavení programu NVDA lze potvrzovací dialog před ukončením zapnout nebo vypnout.
Propuštění následující klávesy NVDA+F2 Další stisknutá klávesa nebude interpretována programem NVDA, ale bude předána ke zpracování ve Windows.
Režim spánku NVDA+Shift+S Režim spánku deaktivuje všechny klávesové zkratky a hlasový i braillský výstup v aktuálně spuštěné aplikaci. Toto je užitečné např. v samoozvučujících aplikacích, které sami poskytují některý z těchto výstupů. Opětovným stiskem klávesové zkratky režim spánku deaktivujete.

Ohlašování systémových informací

Datum a čas NVDA+F12 Oznámí aktuální čas. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, bude ohlášeno aktuální datum.
Stav baterie NVDA+Shift+B Oznámí informace o stavu napájení. Buď oznámí stav nabití baterie v procentech, nebo oznámí napájení zapnuto. Je-li odpojeno napájení zesítě, potom kromě stavu baterie oznámí i zbývající čas provozu.
Přečti text ve schránce NVDA+C Pokud je ve schránce windows nějaký text, NVDA jej přečte. Neobsahuje-li schránka žádný text, NVDA to oznámí.

%kc:endInclude

Nejjednodušším způsobem pohybu v systému Windows s NVDA je použití obvyklých klávesových příkazů pro pohyb po ovládacích prvcích jako například: Tab a Shift+Tab pro pohyb po položkách, vyvolání panelu nabídek pomocí klávesy Alt, pohyby v nabídkách prostřednictvím kurzorových šipek či přepínání se mezi spuštěnými aplikacemi klávesami Alt+Tab. Při každém takovémto pohybu vám NVDA ohlásí, kde se nachází fokus, resp aktuálně zaměřený objekt. Když NVDA ohlašuje zaměřený objekt, je obvykle oznámeno jeho jméno, typ, stav, hodnota, popis, klávesová zkratka či informace o pozici objektu. Toto chování se od ostatních odečítačů příliš neliší, nicméně jména objektů se mírně lišit mohou.

Při pohybu po zaměřených objektech můžete použít několik užitečných příkazů:

Pohyb s NVDA

Pohyb pomocí zaměření fokusu

Název Klávesová zkratka Popis
Přečti fokus NVDA+Tab ohlásí aktuálně zaměřený objekt, resp objekt, na kterém se nachází fokus. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, informace bude vyhláskována.
Přečti titulek NVDA+t Přečte titulek aktuálního aplikačního okna nebo okna v popředí. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, titulek bude vyhláskován a trojitý stisk ho zkopíruje do schránky.
Přečti aktivní okno NVDA+b Přečte obsah aktuálního okna v popředí. To může být užitečné např. při opětovném čtení informací v dialogových oknech.
Přečti stavový řádek NVDA+End Přečte obsah stavového řádku aktuální aplikace, je-li dostupný. Tímto příkazem se ze stavového řádku stane prohlížený objekt.

Pohyb pomocí textového kurzoru

Název Klávesová zkratka popis
Plynulé čtení NVDA+šipka dolů V editačních polích a dokumentech přečte text od polohy textového kurzoru do konce, přičemž se textový kurzor plynule posouvá po řádcích.
Přečti aktuální řádek NVDA+šipka nahoru V editačních polích a dokumentech přečte aktuální řádek pod textovým kurzorem. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, řádek bude vyhláskován.
Přečti aktuální výběr NVDA+Shift+šipka nahoru V editačních polích a dokumentech přečte označený text. Jestliže není označeno nic, NVDA to ohlásí.
Přečti formátování NVDA+f V editačních polích a dokumentech přečte vlastnosti formátování na aktuální pozici kurzoru.

Při pohybu v tabulkách jsou dostupné následující klávesové příkazy:

Název Klávesová zkratka Popis
Předchozí sloupec Ctrl+Alt+levá šipka Přejde na předchozí sloupec na aktuálním řádku.
Následující sloupec Ctrl+Alt+pravá šipka Přejde na následující sloupec na aktuálním řádku.
Předchozí řádek Ctrl+Alt+šipka nahoru Přejde na předchozí řádek v aktuálním sloupci.
Následující řádek Ctrl+Alt+šipka dolů Přejde na následující řádek v aktuálním sloupci.

Objektová navigace

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
aktuální prohlížený objekt NVDA+numerická 5 NVDA+Ctrl+i Ohlásí aktuální prohlížený objekt. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, objekt bude vyhláskován a trojitý stisk ho zkopíruje do schránky.
Nadřazený objekt NVDA+numerická 8 NVDA+Shift+i Přejde o úroveň výš na nadřazený objekt právě prohlíženého objektu.
Předchozí objekt NVDA+numerická 4 NVDA+Ctrl+j Přejde na předchozí objekt ve stejné úrovni stromové struktury.
Následující objekt NVDA+numerická 6 Ctrl+NVDA+l Přejde na následující objekt ve stejné úrovni stromové struktury.
Podřazený objekt NVDA+numerická 2 NVDA+Shift+čárka Přejde o úroveň níž na podřazený objekt právě prohlíženého objektu.
Prohlížený objekt na fokus NVDA+numerické mínus NVDA+Backspace Prohlíženým objektem se stane zaměřený objekt, neboli objekt, který má fokus a je-li zobrazen textový kurzor, pak na jeho pozici bude přemístěn i čtecí kurzor.
Předvolená akce NVDA+numerický Enter NVDA+Enter Provede výchozí akci právě prohlíženého objektu (např. je-li prohlíženým objektem tlačítko, tento příkaz simuluje stisk klávesy enter, či dvojklik)
Fokus na prohlížený objekt NVDA+Shift+nu­merické mínus NVDA+Shift+Bac­kspace Zaměřeným objektem se stane prohlížený objekt
Poloha prohlíženého objektu NVDA+numerická desetinná čárka NVDA+Delete Ohlásí velikost a pozici prohlíženého objektu.

Prohlížení textu v aktuálním objektu

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Horní řádek Shift+numerická 7 NVDA+7 Přesune čtecí kurzor na horní řádek právě prohlíženého objektu.
Předchozí řádek numerická 7 NVDA+u Přesune čtecí kurzor na předchozí řádek právě prohlíženého objektu.
Aktuální řádek numerická 8 NVDA+i Přečte aktuální řádek, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, řádek bude vyhláskován.
Následující řádek numerická 9 NVDA+o Přesune čtecí kurzor na následující řádek právě prohlíženého objektu.
Spodní řádek Shift+numerická 9 NVDA+9 Přesune čtecí kurzor na spodní řádek právě prohlíženého objektu.
Předchozí slovo numerická 4 NVDA+j Přesune čtecí kurzor na předchozí slovo právě prohlíženého objektu.
Aktuální slovo numerická 5 NVDA+k Přečte aktuální slovo, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor. Stiskne-li se dvakrát rychle po sobě, slovo bude vyhláskováno.
Následující slovo numerická 6 NVDA+l Přesune čtecí kurzor na následující slovo právě prohlíženého objektu.
Začátek řádku Shift+numerická 1 NVDA+Shift+u Přesune čtecí kurzor na začátek aktuálního řádku v rámci prohlíženého objektu.
Předchozí znak numerická 1 NVDA+m Přesune čtecí kurzor na předchozí znak právě prohlíženého objektu.
Aktuální znak numerická 2 NVDA+čárka Přečte aktuální znak, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor. Stiskne-li se dvakrát za sebou, bude ohlášena jeho ascii a hexadecimální hodnota.
Následující znak numerická 3 NVDA+tečka Přesune čtecí kurzor na následující znak právě prohlíženého objektu.
Konec řádku Shift+numerická 3 NVDA+Shift+o Přesune čtecí kurzor na konec aktuálního řádku v rámci prohlíženého objektu.
Plynulé čtení čtecím kurzorem numerické plus NVDA+Shift+šipka dolů Přečte text od pozice čtecího kurzoru do konce, přičemž se čtecí kurzor plynule posouvá po řádcích.
Textový kurzor na čtecí kurzor Ctrl+numerické mínus NVDA+Ctrl+Backspace Přesune textový kurzor na pozici čtecího kurzoru.
nastav značku na pozici čtecího kurzoru NVDA+F9 NVDA+F9 Umístí značku na aktuální pozici čtecího kurzoru označující začátek úseku textu ke zkopírování.
Kopírování čtecím kurzorem NVDA+F10 NVDA+F10 Převezme text nacházející se mezi dříve umístěnou značkou a aktuální pozicí čtecího kurzoru včetně znaku na aktuální pozici a takto získaný úsek textu zkopíruje do schránky.

Plošné prohlížení

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesovázkratka pro laptop Popis
Přepnout do plošného prohlížení NVDA+numerická 7 NVDA+Alt+7 Přepne do plošného prohlížení na aktuální pozici čtecího kurzoru. Takto můžete začít prohlížet obsah obrazovky či dokumentu (jste-li zrovna uvnitř nějakého) prostřednictvím příkazů pro prohlížení textu.
Přepnout na objektovou navigaci NVDA+numerická 1 NVDA+Alt+j Zapne objektové prohlížení na aktuální pozici čtecího kurzoru. Je vyhledán objekt, jehož text právě čtete v režimu plošného prohlížení a čtecí kurzor je umístěn do tohoto objektu, aby bylo možno daný objekt prohlížet a pohybovat se po dalších objektech.

Navigace pomocí myši

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Levý klik numerické lomeno NVDA+levá šipka Klikne levým tlačítkem myši. Dvojklik je možné nasimulovat dvojitým stiskem této klávesové zkratky.
Uzamknout levé tlačítko myši Shift+numerické lomeno NVDA+Shift+levá šipka Stiskne a uzamkne nebo opětovným stiskem uvolní levé tlačítko myši. Objekt přetáhnete tak, že stiskem této kombinace uzamknete (stisknete a podržíte) levé tlačítko myši, pak buď pohnete přímo myší, nebo použijete příkaz pro přesun ukazatele myši.
Pravý klik numerická hvězdička NVDA+pravá šipka Klikne pravým tlačítkem myši.
Uzamknout pravé tlačítko myši Shift+numerická hvězdička NVDA+Shift+pravá šipka Stiskne a uzamkne nebo opětovným stiskem uvolní pravé tlačítko myši. Objekt přetáhnete tak, že stiskem této kombinace uzamknete (stisknete a podržíte) pravé tlačítko myši, pak buď pohnete přímo myší, nebo použijete příkaz pro přesun ukazatele myši.
Myš na prohlížený objekt NVDA+numerické lomeno NVDA+Shift+F9 Přesune kurzor myši na prohlížený objekt.
Prohlížený objekt na myš NVDA+numerická hvězdička NVDA+Shift+F10 Prohlíženým objektem se stane objekt pod kurzorem myši.

Virtuální prohlížeč

Název Klávesová zkratka Popis
Přepnutí režimu virtuálního prohlížeče NVDA+Mezerník Přepíná mezi formulářovým režimem a režimem prohlížení
Ukončení formulářového režimu Escape Přepíná do režimu prohlížení, jestliže byl předtím formulářový režim automaticky aktivován
Obnovení virtuálního prohlížeče NVDA+F5 Obnoví obsah aktuálního virtuálního prohlížeče (užitečné, jestliže např. část obsahu stránky nebyla správně načtena)
Hledat NVDA+Ctrl+F Zobrazí dialog, ve kterém můžete zadat text pro vyhledávání v aktuálním dokumentu, zobrazeném ve virtuálním prohlížeči
Najít další NVDA+F3 Najde další výskyt textu, který byl předtím zadán při vyvolání příkazu hledat
Najít předchozí NVDA+Shift+F3 Najde předchozí výskyt textu, který byl předtím zadán při vyvolání příkazu hledat

Příkazy rychlé navigace

Pomocí následujících příkazů se můžete posunovat na následující prvek ve virtuálním prohlížeči, v opačném směru se můžete pohybovat kombinací příkazů s klávesou Shift.

 • H: Nadpis
 • Klávesy + až ž, čili 1 až 6: Nadpis v příslušné úrovni.
 • L: Seznam
 • I: Položka seznamu
 • T: Tabulka
 • K: Odkaz
 • N: Text, jenž není odkaz
 • F: Prvek formuláře
 • U: Nenavštívený odkaz
 • V: Navštívený odkaz
 • E: Editační pole
 • B: Tlačítko
 • X: Zaškrtávací políčko
 • C: Rozbalovací políčko
 • R: Přepínač
 • Q: Citace
 • S: Oddělovač
 • M: Rámec
 • G: Grafika
 • D: Oblast stránky
 • O: Vnořený objekt

Seznam prvků

Název Klávesová zkratka Popis
Seznam prvků virtuálního prohlížeče NVDA+F7 Zobrazí dialog se seznamem všech odkazů, nadpisů, či oblastí stránky nacházejících se na aktuální stránce

Vnořené objekty

Název Klávesová zkratka Popis
Přejít do nadřazeného virtuálního prohlížeče NVDA+Ctrl+Mezerník Přemístí fokus z aktuálního vnořeného objektu do nadřazeného virtuálního prohlížeče, který tento objekt obsahuje

Nastavení NVDA

Nabídka možnosti

Nastavení hlasu (NVDA+Ctrl+V)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Číst interpunkci NVDA+P NVDA+P Jestliže je tato volba zapnutá, NVDA se postará o čtení všech interpunkčních znamének, což může být užitečné zejména při opravách v textu. Je-li tato volba vypnutá, budou interpunkční znaménka řídit jen intonaci řeči a jejich čtení bude řízeno použitým hlasem, ale interpunkce již čtena nebude.

Kruh nastavení hlasového výstupu

Název Klávesová zkratka Popis
následující hlasový parametr NVDA+Ctrl+šipka vpravo Přesune se na následující parametr v kruhu nastavení hlasového výstupu a oznámí jej. Z posledního parametru se NVDA automaticky přesune na první hlasový parametr.
předchozí hlasový parametr NVDA+Ctrl+šipka vlevo Přesune se na předchozí parametr v kruhu nastavení hlasového výstupu a oznámí jej. Z prvního parametru se NVDA automaticky přesune na poslední hlasový parametr.
Zvýšit hodnotu hlasového parametru NVDA+Ctrl+šipka nahoru Zvyšuje hodnotu aktuálně zvoleného parametru v kruhu nastavení hlasového výstupu. např. zrychlí tempo, vybere následující hlas, zesílí hlasitost
Snížit hodnotu hlasového parametru NVDA+Ctrl+šipka dolů snižuje hodnotu aktuálně zvoleného parametru v kruhu nastavení hlasového výstupu. např. zpomalí tempo, vybere předchozí hlas, zeslabí hlasitost

Braillské nastavení

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Propojit braillský kurzor s NVDA+Ctrl+T NVDA+Ctrl+T Zde je možné nastavit, zda se má zobrazování na braillském řádku řídit systémovým fokusem či čtecím kurzorem.

Nastavení klávesnice (NVDA+Ctrl+K)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Hlásit psané znaky NVDA+2 NVDA+2 Zapíná a vypíná ohlašování všech psaných znaků.
Hlásit psaná slova NVDA+3 NVDA+3 Zapíná a vypíná ohlašování všech psaných slov.
Hlásit příkazové klávesy NVDA+4 NVDA+4 Zapíná a vypíná ohlašování všech kláves, jež nevkládají znaky. Týká se to i všech vámi stisknutých kombinací kláves jako např. Ctrl+C, Ctrl+V, Alt+Tab, atd.

Nastavení myši (NVDA+Ctrl+M)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Oznamovat text pod kurzorem myši NVDA+M NVDA+Shift+M Je-li tato volba zapnutá, NVDA bude oznamovat text, který se aktuálně nachází pod kurzorem myši. Takto můžete najít položky na obrazovce za pomoci myši a nemusíte použít objektovou navigaci.

Nastavení čtecího kurzoru

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Sledovat systémový fokus NVDA+7 NVDA+Ctrl+7 Jestliže je tato volba zapnutá, čtecí kurzor se bude pohybovat spolu se systémovým fokusem, takže bude vždy umístěn na stejném objektu, na kterém se fokus nachází.
Sledovat textový kurzor NVDA+6 NVDA+6 Jestliže je tato volba zapnutá, bude se čtecí kurzor pohybovat automaticky spolu s textovým kurzorem, takže bude vždy na stejné pozici, na které se textový kurzor nachází.

Prezentace objektů (NVDA+Ctrl+O)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Indikátor průběhu NVDA+U NVDA+Ctrl+F2 Indikátor průběhu je ovládací prvek, který vzhledem poněkud připomíná pravítko. Při průběhu déle trvajících akcí se postupně lišta zvýrazňuje nebo se též zobrazují procenta dané akce. Platí to např. pro načítání webových stránek, kontrolu pošty, kopírování souborů atd.
Hlásit dynamicky měněný obsah NVDA+5 NVDA+5 Přepíná automatické ohlašování obsahu některých objektů jako např. terminály či příchozí text v chatovacích programech.

Nastavení virtuálního prohlížeče (NVDA+Ctrl+B)

Název Klávesová zkratka pro desktop Klávesová zkratka pro laptop Popis
Zachovat stejný vzhled jako na obrazovce NVDA+V NVDA+V Umožňuje nastavit zalamování obsahu ve virtuálním prohlížeči. Pokud je tato volba zapnutá, všechny prvky budou zobrazeny tak, jak jsou rozmístěny na obrazovce. Pokud je tato volba vypnutá, odkazy a další prvky budou zobrazeny odděleně na samostatném řádku.

Uložení a znovunačtení nastavení

Název Klávesová zkratka Popis
Uložit nastavení NVDA+Ctrl+C Uloží aktuální nastavení NVDA tak, aby se při ukončení NVDA neztratila
Načíst uložené nastavení NVDA+Ctrl+R Načte naposledy uložené nastavení programu NVDA

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *