Vydanie NVDA 2011.2

Po niekoľko mesačnej usilovnej práci vývojárov a prekladateľov do rôznych jazykov NV Access dnes po nedávnom vydaní RC verzie oznamuje vydanie finálnej verzie NVDA 2011.2.

Prednosti tejto verzie zahŕňajú množstvo vylepšení súvisiacich z vyslovovaním interpunkčných a iných špeciálnych znakov; konfigurovateľné úrovne interpunkcie; vlastné pomenovanie pre interpunkčné a špeciálne symboly; fonetické hláskovanie znakov; eliminované pauzy na konci riadku počas plynulého čítania; lepšia podpora pre ARIA v programe Internet explorer; vylepšená podpora pre PDF dokumenty XFA/LiveCycle v programe Adobe Reader; prístup k textu písaného priamo na obrazovku vo väčšom množstve aplikácií; a možnosť získania informácií o farbe a formátovaní textu vypísaného na obrazovku.

Odkazy na stiahnutie

Čo je nové vo verzii NVDA 2011.2

Nové vlastnosti

* Po dvojnásobnom stlačení príkazu aktuálny znak je možné získať popis aktuálneho znaku. Pre angličtinu alebo slovenčinu to je to fonetické hláskovanie, pre piktografické jazyky je to príklad použitia. Foneticky vyhláskovať je možné aj aktuálny riadok alebo aktuálne slovo. (#55)
* V plošnom prezeraní je možné prečítať väčšie množstvo textu, ako napríklad v programe Mozilla Thunderbird.
* Je možné vybrať z viacerých úrovní oznamovania interpunkčných a iných špeciálnych znakov. (#332)
* Ak je nejaký interpunkčný alebo iný špeciálny symbol napísaný v texte viac než 4 krát za sebou, namiesto nepretržitého čítania všetkých napísaných symbolov NVDA oznámi počet opakovaní. (#43)
* Nové prekladové tabuľky braillu: Nórsky 8 bodový počítačový brail, etiópsky plnopis, slovínsky plnopis, Srbský plnopis. (#1456)
* Počas plinulého čítania sa na konci riadku nevyskytujú neprirodzené pauzy. (#149)
* Vo webových prehliadačoch dokáže NVDA oznamovať zotriedené položky (vlastnosť aria-sort). (#1500)
* Braillovské znaky zapísané v kóde unicode sú správne zobrazované na braillovských riadkoch. (#1505)
* Ak prejde fokus v programe internet explorer alebo inom MSHTML okne do panela prvkov zoskupeného tagom fieldset, NVDA oznámi názov zoskupenia (vlastnosť legend). (#535)
* Vlastnosti aria-labelledBy a aria-describedBy sú uplatnené v programe internet explorer a iných oknách MSHTML.
* V programe internet explorer a iných oknách MSHTML bola vylepšená podpora pre aria zoznamy, mriežky, posuvníky a indikátory priebehu.
* Používatelia môžu meniť výslovnosť interpunkčných a iných špeciálnych znakov ako aj úroveň, pri ktorej budú tieto oznamované. (#271, #1516)
* Názvy hárkov sú správne oznamované v programe Microsoft Excel pri prepínaní pomocou klávesových skratiek control+pageUp alebo control+pageDown. (#760)
* Pri navigácii v tabuľkách programu Microsoft Word stlačaním klávesu tab je správne čítaný obsah aktívnej bunky. (#159)
* V dialógu nastavenia čítania textu je možné nastaviť oznamovanie súradníc buniek tabuľky. (#719)
* NVDA dokáže detekovať farbu a formátovanie textu písaného priamo na obrazovku.
* V zozname správ v programoch Outlook express, Windows mail a Windows live NVDA dokáže oznamovať, že správa je neprečítaná a tiež stav konverzácií. (#868)
* Pre hlasový výstup eSpeak je v dialógu nastavenia hlasu možné aktivovať voľbu znásobiť tempo, čo trojnásobne zrýchly prejav eSpeaku.
* Podpora pre prvok kalendár v dialógu informácie o čase a dátume, ktorý je možné vyvolať z hodín v systéme Windows 7. (#1637)
* Pridané klávesové skratky pre braillovský riadok MDV Lilli. (#241)
* Nové lokalizácie: bulharčina, albánčina.

Zmeny

* Na presun systémového kurzora na prehliadací kurzor použite skript fokus na navigačný objekt (desktop NVDA+shift+numpad mínus, laptop NVDA+shift+backspace) dva krát rýchlo za sebou. (#837)
* Na získanie ascii alebo hexa decimálnej hodnoty aktuálneho znaku prehliadacieho kurzora stlačte príkaz aktuálny znak 3 krát rýchlo za sebou, pretože dvojité stlačenie teraz slúži na fonetické hláskovanie.
* Aktualizovaný hlasový výstup eSpeak na verziu 1.45.03. (#1465)
* Tabuľky vzhľadu nie sú viac oznamované v aplikáciách Mozilla v režime fokusu alebo mimo obsahu dokumentu.
* V programe internet explorer a ostatných oknách MSHTML je možné použiť režim prehliadania pre dokumenty vnorené v aplikáciách definovanými pomocou ARIA. (#1452)
* Aktualizovaný prekladač do braillu liblouis na verziu 2.3.0.
* V režime prehliadania je počas zmeny fokusu alrebo navigácii pomocou jednoznakových príkazov oznamovaný popis prvku.
* Indikátory priebehu sú oznamované aj v režime prehliadania.
* V programe internet explorer a ostatných oknách MSHTML nie sú prvky označené ARIA typom presentation oznamované ak je zapnutá jednoduchá objektová navigácia a tiež nie sú oznamované pri oznamovaní fokusu.
* Názov virtuálny prehliadač sa nepoužíva ani v NVDA ani v dokumentácii. Namiesto toho hovoríme o dokumentoch v režime prehliadania . (#1509)
* Ak sa používateľ pokúsi skopírovať nastavenia do systémového profilu na použitie pri prihlasovacej obrazovke a v používateľskom profile NVDA sú detekované pluginy, ovládače hlasových výstupov alebo ovládače braillovských zobrazovačov, NVDA na upozorní, že to môže predstavovať bespečnostné riziko. (#1426)
* Služba NVDA nezastavuje a znovu spúšťa NVDA na používateľských vstupných plochách.
* Vo Windows XP a Windows vista NVDA nepoužíva UI Automation aj keď je nainštalovaný ako súčasť platform update. UI Automation môže sprístupniť niektoré moderné aplikácie, ale v týchto starších systémoch pri jeho používaní dochádzalo k mrznutiu a ďalším problémom. (#1437)
* V Gecko 2 aplikáciách napr. Firefox 4 a novších je možné čítať dokument v režime prehliadania postupne ešte pred tým, než je načítanie úplne ukončené.
* NVDA oznamuje stav kontaineru ak fokus prejde na prvok vo vnútri. Napr. ak fokus prejde do dokumentu, ktorý sa stále nahráva, NVDA oznámi zaneprázdnený.
* V použivateľskej príručke a rozhraní NVDA sa viac nepoužívajú frázy rodičovský a prvý dcérsky objekt, pretože pre mnoho používateľov boli tieto pomenovania mätúce. Namiesto toho hovoríme o nadradených / podradených objektoch.
* Zatvorené nie je oznamované pre niektoré ponuky ktoré majú vnorené podponuky.
* Skript na oznamovanie formátovania NVDA+f neoznamuje formátovanie na pozícii systémového kurzora ale na pozícii prehliadacieho kurzora. V predvolenom nastavení prehliadací kurzor sleduje systémový kurzor, väčšina používateľov teda nezaznamená zmenu. Okrem toho ale táto zmena umožní získať informácie o formátovaní pri čítaní prehliadacím kurzorom napr. aj v plošnom prezeraní

Opravy

* Pri zatváraní zoznamových rámikov potom, čo bol pomocou NVDA+medzerník zapnutý režim fokusu NVDA nespôsobuje automatické prepínanie do režimu prehliadania. (#1386)
* V dokumentocho gecko a MSHTML NVDA správne zobrazuje text, ktorý je v originále rozdelený na viacej riadkov. (#1378)
* Ak je braill zviazaný s prehliadacím kurzorom a navigačným objektom sa stane dokument (či už manuálne alebo automaticky ako výsledok zmeny fokusu) NVDA v brailly správne zobrazí obsah dokumentu. (#1406, #1407)
* Keď je čítanie interpunkcie vypnuté s niektorými hlasovými výstupmi nie sú nesprávne čítané interpunkčné znaky. (#332)
* Odstránený problém s načítaním hlasových výstupov, ktoré nepodporujú nastavenie hlasu ako napr Audiologic TTS3. (#1347)
* Podmenu extras v programe Skype je správne čítané. (#648)
* Zaškrtnutie políčka Úroveň jasu ovplyvňuje hlasitosť signalizácie v dialógu nastavenia myši viac nespôsobuje problémy pri posúvaní myši vo Windows vista / 7 zo zapnutým aero. (#1183)
* Pri rozložení klávesnice laptop správne funguje klávesová skratka NVDA+delete na oznámenie rozmerov navigačného objektu. (#1498)
* V programe internet explorer správne funguje vlastnosť aria-selected.
* Keď NVDA automaticky prepína do režimu fokusu, oznámi tiež kontext. Napr. ak fokus získa zoznam, NVDA oznámi zoznam. (#1491)
* V programe internet explorer a ostatných MSHTML oknách sú aria zoznamy oznamované ako zoznam namiesto položka zoznamu.
* Keď získa fokus editačné pole len na čítanie, NVDA správne prečíta stav. (#1436)
* V režime prehliadania NVDA správne pracuje s editačnými poľami len na čítanie.
* V režime fokusu pri práci s prvkom, ktorý má nastavenú vlastnost aria-descendand NVDA chybne neprepína do režimu prehliadaniaDoteraz napr. pri zobrazení zoznamu možnosti na automatické doplnenie prepína do režimu prehliadania.
* V programe adobe reader je oznamovaný názov prvku pri zmene fokusu a používaní príkazov rýchlej navigácie.
* V dokumentoch XFA PDF v programe Adobe Reader sú správne čítané tlačidlá, obrázky a odkazy.
* V dokumentoch XFA PDF v programe Adobe Reader sú všetky prvky zobrazené v novom riadku. V týchto dokumetoch dochádzalo k zobrazeniu celého obsahu v jednom riadku, pretože obyčajne nie sú dostatočne štruktúrované.
* Opravený problém pri navigácii z a do editačných polí v dokumentoch XFA PDF v programe Adobe Reader.
* V dokumentoch XFA PDF v programe Adobe Reader sú oznamované zmeny hodnoty zoznamovaného rámika, ktorý má práve fokus.
* Sprístupnené sú aplikáciou vykreslené zoznamové rámiky, napr. tie určené na výber farby v programe Outlook express. (#1340)
* V jazykoch, ktoré používajú medzerník ako oddeľovač tisícou pri spracúvaní čísel (napr. francúzštine a nemčina) sú separátne číselné údaje naozaj vyslovované separátne. Spôsobovalo to problémy napr. v bunkách tabuľky obsahujúcich čísla. (#555)
* Prvky typu aria-description sú v programe internet explorer a ostatných MSHTML oknách zobrazované ako text nie ako editačné pole.
* Opravené viaceré problémy so stláčaním klávesu tab v režime prehliadania, zatiaľ čo má fokus dokument, napr. náhodný skok do panela z adresou. (#720, #1367)
* Počas zapnutej nápovedy vstupu sú do logu zaznamenávané aj gestá, ktorých skripty obchádzajú nápovedu vstupu ako napr. klávesy na braillovskom riadku.
* Ak je počas zapnutej nápovedy vstupu podržaný stlačený modifikátor NVDA ho neoznamuje ako hlávný kláves, napr. už nie je možné aby NVDA oznámil NVDA+NVDA.
* V programe Adobe reader je možné použiť písmeno c alebo Shift+c na navigáciu po zoznamových rámikoch.
* Stav vybrané je oznamovaný pre vyberaťeľné položky tabuľky rovnako, ako je oznamovaný napr. pre položky zoznamu.
* Položky vo Firefoxe a ostatných gecko aplikáciách je možné aktivovať aj ak ich text pretiekol za okraje obrazovky. (#801)
* Ak je zobrazené okno so správou nie je možné otvoriť dialóg nastavení NVDA, pretože to spôsobovalo mrznutie. (#1451)
* V programe Microsoft excel je zredukované opozdenie pri rýchlom prechádzaní bunkami alebo pokuse o postupný výber veľkého množstva buniek.
* Opravené problémy s padaním služby NVDA, čo znamená, že by viac nemalo dochádzať k poruchám spúšťania NVDA na zabezpečených obrazovkách.
* Opravený problém s braillovskými riadkami, že pri zmene zobrazený text zmizol. (#1377)
* Sprístupnené okno sťahovania v programe Internet explorer 9. (#1280)
* Nie je možné súčasne spustiť viacej kópií NVDA. (#507)
* Na pomalých systémoch sa nezobrazuje hlavné okno NVDA počas behu. (#726)
* NVDA nepadá v systéme Windows XP pri spúšťaní WPF aplikácií. (#1437)
* Plynulé čítanie pre UI Automation editačné polia. Plynulé čítanie prehliadacím kurzorom je možné používať v XPS dokumentoch.
* NVDA nesprávne nepovažuje niektoré položky zoznamu ako zaškrtávacie políčka pri nastavovaní filtrov v programoch Outlook expres a windows live mail. (#576)
* Zoznamové rámiky nie sú chybne oznamované, že majú podmenu.
* NVDA dokáže čítať adresátov v poliach komu, kópia a skrytá kópia v programe Microsoft outlook. (#421)
* Opravená chyba v dialógu nastavenia hlasu, že v niektorých prípadoch nebola správne oznamovaná nová hodnota posuvníkov. (#1411)
* NVDA dokáže správne oznamovať aktívnu bunku pri pohybe po kopírovaní a prilepení v programe Microsoft excel. (#1567)
* NVDA viac nestráca schopnosť oznamovať názvy farieb po oznámení väčšieho množstva farieb.
* V programe internet explorer a ostatných oknách MSHTML je opravená nemožnosť čítania častí niektorých stránok, ktoré obsahujú vnorený rámik opatrený typom aria presentation. (#1569)
* Opravený problém, keď v režime fokusu v programe internet explorer a ostatných oknách MSHTML fokus striedavo skákal z viacriadkového editačného poľa na dokument a späť. (#1566)
* NVDA dokáže automaticky čítať obsah dialógov v programe Microsoft word 2010. (#1538)
* V programe internet explorer a ostatných oknách MSHTML je správne oznamovaný výber za prvým riadkom v viacriadkových editačných poliach. (#1590)
* Zlepšená presnosť pohybu po slovách na mnohých miestach vrátane režimu prehliadania a obyčajných editačných polí. (#1580)
* Inštalátor NVDA viacej nezobrazuje náhodný text v čínskych verziách systémov Windows vista / 7. (#1596)
* NVDA neodmieta načítať hlasový výstup Microsoft Speech API 5 ak sú pre tento výstup uložené nastavenia ale chýba nastavenie hlasu. (#1599)
* NVDA nezaostáva v editačných poliach programu internet explorer ak je zapnutý braill.
* Pri čítaní dokumentov vo Firefoxe NVDA neodmieta načítať prvky, ktoré môžu nadobúdať systémový fokus a sú označené typom aria presentation.
* V programe Microsoft word pri zapnutom brailly sú správne oznamované riadky po prvej stránke. (#1603)
* V programe Microsoft word 2003 je znovu možné čítať riadky s textom z prava do ľava. (#627)
* V programe Microsoft work správne funguje plynulé čítanie a v prípade, že dokument nie je ukončený koncom vety.
* Pri otváraní textovej správy v programe Windows live 2011, NVDA automaticky presunie fokus do dokumentu správy a spustí plynulé čítanie.
* NVDA viac nemrzne a neodmieta hovoriť v dialógoch kopírovať do a presunúť do v programe Windows live email. (#574)
* V programe Outlook 2010 NVDA správne oznamuje fokus v zozname správ. (#1285)
* Vyriešené niektoré problémy s pripájaním riadku MDV Lilli cez USB. (#241)
* V programe internet explorer a ostatných oknách MSHTML nie sú ignorované niektoré medzery napr. medzera hneď po odkaze.
* V programe internet explorer a ostatných oknách MSHTML boli v režime prehliadania odstránené nadbitočné riadky spôsobené pri načítaní prvkov so štýlom nastaveným na none. (#1685)
* Ak sa NVDA nedokáže spustiť chyba o nemožnosti prehrávania chybového zvuku nezastiera skutočnú príčinu problému v zázname do log súboru.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *